Souhlas

Podmínky zpracování osobních údajů


Na základě poskytnutí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů


obchodní společnosti Lukáš Helešic, IČO: 1220250, se sídlem Svazarmovská 1575, Rožnov pod Radhoštěm, 75661
(dále jen "Správce"),


bude Správce zpracovávat Vaše osobní údaje za níže uvedených podmínek jako správce osobních
údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOÚ") a od 25. 5. 2018 v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR").


1. Účel a právní základ zpracování osobních údajů
Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovává Správce pro účely zprostředkování Vaší nezávazné žádosti o
konkrétní finanční produkt (zejm. spotřebitelský úvěr), o nějž jste zažádali prostřednictvím formuláře
na webových stránkách Správce, poskytovateli nebo poskytovatelům požadovaného finančního
produktu.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je tento souhlas..

2. Rozsah a doba zpracování osobních údajů
Správce na základě Vašeho souhlasu shromažďuje a zpracovává všechny údaje, které jste vložili do
formuláře na webových stránkách Správce.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracování,
tj. do doby jejich předání poskytovateli finančního produktu, případně do odvolání Vašeho souhlasu s
jejich zpracováním.

3. Zdroje osobních údajů:
Správce získává osobní údaje přímo od Vás jako od subjektu údajů, a to prostřednictvím vyplnění
formuláře umístěného na webových stránkách Správce nebo jeho affiliate partnerů.
Správce bude vždy považovat osobní údaje uvedené do elektronického formuláře za pravdivé a
nezkreslené. Za případné škody či jinou újmu třetích osob odpovídá vždy jen osoba, která údaje do
formuláře vložila. Žádáme Vás o aktualizaci údajů, a to prostřednictvím oznámení změny zaslaného na
adresu uvedenou v čl. 5 níže.

4. Způsob zpracování osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpracovávány Správcem nebo zpracovatelem či zpracovateli, pověřeným(i)
Správcem ke zpracování osobních údajů. Za tímto účelem Správce Vaše osobní údaje nebo jejich část
zpracovatelům poskytuje jako jedné z kategorií příjemců osobních údajů. Zpracovatele představuje
správce IT aplikací využívaných ke zpracování osobních údajů.
Veškeré povinnosti Správce ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů se vždy vztahují i na
Správcem pověřené zpracovatele.

5. Dobrovolnost
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete Správci dobrovolně a máte právo ho
kdykoliv odvolat prostřednictvím adresy info@sos-zalozna.cz Odvoláním souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

6. Příjemci osobních údajů:
Správce v rámci zpracování poskytne Vaše osobní údaje poskytovateli finančního produktu, který
prostřednictvím formuláře poptáváte. Jedná se o nezbytnou součást procesu zprostředkování
spotřebitelských úvěrů a dalších finančních produktů.

Pokud poptáváte spotřebitelský úvěr, bude jeho poskytovatel posuzovat Vaši úvěruschopnost na
základě informací poskytnutých v rámci žádosti, a pokud je to nezbytné, z databází umožňující
posouzení úvěruschopnosti.

Seznam příjemců - poskytovatelů finančních produktů, kterým můžou být Vaše osobní údaje
poskytnuty, naleznete zde:
https://www.sos-zalozna.cz/prijemci
Správce prohlašuje, že Vaše osobní údaje, poskytnuté na základe tohoto souhlasu, nezveřejní.

7. Ochrana osobních údajů:
Správce uplatňuje přiměřená technická a organizační opatření, aby zajistil ochranu zpracovávaných
osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému
zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Správce za tímto účelem využívá elektronické
prostředky ochrany i fyzickou ochranu osobních údajů.

8. Vaše práva jako subjektu osobních údajů:
Jako subjekt osobních údajů máte do 24. 5. 2018 (včetně) v souladu se ZOOÚ právo na přístup
k informacím o zpracování Vašich osobních údajů k výše uvedeným účelům v souladu s § 12 zákona o
ochraně osobních údajů. Požádáte-li o to Správce, sdělí Vám bez zbytečného odkladu informace,
zejména jaké údaje o Vás Správce zpracovává, pro jaký účel a jak je získal.


Pokud zjistíte nebo se domníváte, že Správce nebo jeho zpracovatel, ve smyslu § 21 zákona o ochraně
osobních údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat Správce nebo jeho zpracovatele o vysvětlení,
případně požadovat, aby Správce nebo jeho zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů.


Jako subjekt údajů máte od 25. 5. 2018:

- právo na přístup k Vašim osobním údajů a k informacím o zpracování svých osobních údajů
dle článku 15 GDPR,
- právo na jejich opravu nebo výmaz dle článku 16 a 17 GDPR,
- právo na omezení zpracování dle článku 18 GDPR,
- právo na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR,
- právo vznést námitku dle článku 21 GDPR,
- právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování, které má pro Vás jako subjekt údajů právní účinky nebo se Vás
obdobným způsobem významně dotýká, dle článku 22 GDPR,
- právo podat stížnost u dozorového úřadu podle článku 77 GDPR.

Správce veškeré úkony směřující k zajištění výkonu práv subjektu údajů poskytuje a činí bezplatně,
není-li dále stanoveno jinak.


Je-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se bez řádného důvodu
opakuje, může Správce od Vás žádat přiměřený poplatek (zohledňující administrativní náklady spojené
s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů); nebo
Správce může odmítnout Vaší žádosti vyhovět.


9. Kontakt na Správce
Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na Správce e-mailem na adresu: info@sos-zalozna.cz
Se svým podnětem a/nebo stížností na porušení povinností stanovených právními předpisy při
zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní
údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou dostupné zde: https://www.uoou.cz/.